Noctuidae

Mythimna vitellina (Hübner, 1808)

The Delicate

La Leucanie vitelline (F)  

10003

 
Mythimna vitellina
© Matthew Gandy
Coll de la Mola, 450m, Tarragona, Catalunya, Spain, 26 October 2009 
 

 
Mythimna vitellina
© Matthew Gandy
Coll de la Mola, 450m, Tarragona, Catalunya, Spain, 17 May 2010