Geometridae

Eilicrinia trinotata (Metzner, 1845)

7624

 
Eilicrinia trinotata
© Matthew Gandy
Melnik, 215m, Blagoevgrad, Bulgaria, 21 May 2015