Zygaenidae

Zygaena sarpedon (Hübner, 1790)

3963

 
Zygaena sarpedon
© Matthew Gandy
Els Ports, 1000m, Catalunya, Spain, 10 July 2010