Papilionidae

Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775)

Southern Festoon

La Diane (F)   Osterluzeifalter (D)   La polissena (I)  

6945

 
Zerynthia polyxena
© Matthew Gandy
Paril, 1060m, Blagoevgrad, Bulgaria, 12 May 2015