Notodontidae

Rhegmatophila alpina (Bellier, 1880)

Alpine Prominent

L'alpestre (F)  

8744

 
Rhegmatophila alpina
© Matthew Gandy
Gotse Delchev, 508m, Blagoevgrad, Bulgaria, 10 May 2015