Tineidae

Myrmecozela ataxella (Chrtien, 1905)

465

 
Myrmecozela ataxella
© Matthew Gandy
San Jos, Almera, Andalusia, Spain, 21 April 2012