Tortricidae

Isotrias hybridana (Hübner, 1817)

4644

 
Isotrias hybridana
© Matthew Gandy
Hvonya, 695m, Smolyan, Bulgaria, 20 June 2014,