Geometridae

Eilicrinia cordiaria (Hbner, 1790)

7622

 
Eilicrinia cordiaria
© Matthew Gandy
Melnik, 215m, Blagoevgrad, Bulgaria, 20 May 2015